CCNA

Program obuke CCNA (Cisco Certified Network Associate) nivoa pokriva osnovni, ali širok nivo materije iz tehnologija računarskih mreža. 

Implementing and Administering Cisco Solutions kursa je sadržinski i metodički prilagođen polaznicima bez tehničkog predznanja, pa stoga predstavlja idealan izbor za svakog polaznika koji želi da se dublje upusti u ovu profesionalnu oblast, bilo da je reč o studentima, starijim ineženjerima koji žele da održe korak sa tehnologijom ili osobama u procesu prekvalifikacije.

Kroz 200 časova teorijske nastave i praktičnog rada pokrivene su sve relevantne teme, počevši od osnovnih principa, pa do naprednih funkcionalnosti, protokola, aplikacija i servisa. 

Nastavni materijal, sa opisom teorijskih principa i velikim brojem praktičnih primera, izrađen je na Engleskom jeziku u interaktivnoj multimedijalnoj formi, što je polaznicima dostupno preko Interneta. Tom prilikom oko 80% sadržaja kursa se bavi opštim mrežnim tehnologijama i protokolima, dok je preostalih 20% vezano za specifičnosti Cisco opreme. 

Poseban akcenat se stavlja na sticanje praktičnih veština kroz rad na fizičkoj opremi u laboratoriji RCUB mrežne akademije, ali i kroz samostalni rad polaznika putem udaljenog pristupa RCUB virtuelnoj laboratoriji, kao i korišćenjem softvera za simulaciju (Cisco Packet Tracer).

Po završetku kursa polaznici su potpuno osposobljeni za profesionalni rad u poslovnim računarskim mrežama, budući da poseduju znanje vezano za najčešće korišćene mrežne tehnologije i protokole, kao i veštine za samostalno konfigurisanje komuinikacione opreme, održavanje mreže, testiranje i otklanjanje problema u radu.

Uspešnim polaganjem završnog testa nakon odslušanog kursa (više od 75 od 100 poena) ostvaruje se pravo na vaučer za 50% popusta za polaganje ispita za sticanje CCNA sertifikata, čime se na najbolji način verifikuje stečno znanje.

Kurs je podeljen u tri metodičke celine (modula) čiji je sadržaj dat u nastavku.

Modul 1: CCNA – Introduction to Networks

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju sa osnovnom arhitekturom, elementima i funkcionalnom logikom računarskih mreža i Interneta. Posebna pažnja je posvećena Ethernet tehnologiji i principima IP adresiranja kako bi se obezbedili solidne osnove za dalje praćenje kursa i upoznavanje sa ostalim progokolima i konceptima IP komunikacije.

Po završetku ovog modula polaznici se osposobljavaju za sledeće:

 • Razumevanje principa rada komunikacionih uređaja i servisa kao gradivnih elemenata komunikacije u računarskim mrežama
 • Razumevanje koncepta slojevite arhitekture i protokola u računarskim mrežama
 • Projektovanje, određivanje i primena adresiranja u IPv4 i IPv6 mrežama
 • Razumevanje Ethernet koncepta u smislu medijuma, servisa i funkcija
 • Projektovanje i implementacija jednostavne LAN mreže Ethernet tipa korišćenjem svičeva povezanih na ruter
 • Korišćenje Cisco command-line interface (CLI) komandi u cilju realizacije jednostavnih operacija na ruterima i svičevima
 • Korišćenje generalnih aplikacija u cilju verifikacije mrežne operativnosti i analize saobraćaja.

Modul 2: CCNA – Switching, Routing and Wireless Essentials

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju sa arhitekturom, komponentama i načinom rada rutera i svičeva u manjem mrežnom okruženju. Ovo se odnosi na konfigurisanje rutera i svičeva, kako bi se realizovale osnovne funkcionalnosti u poslovnim mrežama, što obuhvata sledeće tehnologije i protokole: STP, FHRP, EtherChannel, DHCP, VLAN, inter-VLAN ruturanje kako u IPv4 tako i u IPv6 mrežama, wireless mreže (WLAN). 

Po završetku ovog modula polaznici se osposobljavaju za sledeće:

 • Razumevanje osnovnog koncepta rada Cisco svičeva
 • Zaštita administrativnog pristupa, kao i unapređivanje sistema zaštite na Cisco uređajima
 • Razumevanje strukture rutera kao i elemenata koji su neophodni za funkciju rutiranja kao što su tabele rutiranja i proces pretraživanja ruta
 • Razumevanje VLAN koncepta kao načina kreiranja logičke separacije u LAN mrežama 
 • Razumevanje rada dinamičkih protokola rutiranja, uključujući pregled distance vector i link-state protokola rutiranja
 • Konfiguracija i rešavanje problema vezanih za statičko rutiranje
 • Implementacija WLAN mreže korišćenjem Wireless rutera i Wireless LAN Controller (WLC)
 • Razumevanje, konfigurisanje i rešavanje problema Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) u IPv4 i IPv6 okruženju
 • Razumevanje, konfigurisanje i rešavanje problema vezanih za tehnologije kao što su VLAN, Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST+) i EtherChannel
 • Razumevanje, konfigurisanje i rešavanje problema vezanih za First Hop Redundancy Protocols (FHRP).

Modul 3: CCNA – Enterprise Networking, Security, and Automation

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju arhitekturjom, komponentama i načinom rada rutera i svičeva u nešto većem i kompleksnijem mrežnom okruženju, što obuhvata sledeće: OSPF protokol, filtriranje paketa putem ACL (Access Control ListACL), NAT (Network Address Translation), WAN (Wide Area Network) i VPN (Virtual Private Network) tehnologije i mrežne servisima koje zahtevaju aplikacije u kompleksnim mrežama.

Po završetku ovog modula polaznici se osposobljavaju za sledeće:

 • Konfiguracija i rešavanje problema vezanih za OSPF rutiranje
 • Razumevanje, konfigurisanje i rešavanje problema vezanih za NAT
 • Razumevanje, konfigurisanje i rešavanje problema ACL u IPv4 i IPv6 okruženju
 • Razumevanje relevantnih prinicpa mrežne bezbednosti kao i upoznavanje sa raspoloživim alatima, uređajima i konfiguracijama u kontekstu mrežne bezbednosti
 • Razumevanje funkcionisanja i prednosti VPN tunelovanja i osnove IPsec protokola, uključujući i Site-to-Site IPsec VPN
 • Razumevanje, konfigurisanje i rešavanje problema vezanih za serijske veze i širokopojasne servise;
 • Upoznavanje sa QoS (Quality of Service) zahtevima za uobičajene tipove mrežnih aplikacija
 • Razumevanje principa mrežne virtuelizacije
 • Razumevanje mrežne automatizacije zasnovane na politici upravljanja mrežom putem open API elemenata
 • Upoznavanje sa novim alatima koji smanjuju manuelni pristup okrenut uredjajima, omogućavajući automatizaciju, programiranje i upravljanje velikog broja mrežnih uređaja (kako fizičkih tako i virtuelnih ) iz centralnog mesta
 • Upoznavanje sa standardima za upravljanje i nadzor mreže posredstvom Syslog, SNMP i NetFlow protokola.

Comments are closed.